Cov npe ntawm Cov Khoom Noj (Cov Khoom Noj Khoom Noj)
Cov npe ntawm Cov Khoom Noj (Cov Khoom Noj Khoom Noj)


Calorie, khoom noj muaj txiaj ntsig, thiab cov lus qhia khoom noj khoom haus zoo rau cov khoom noj thiab npaj mov noj

Koj qhov kev yooj yim ntawm no yog cov npe ntawm txhua cov ntxhuav faib los ntawm pawg: